Vedtekter

Fiskåtangen barnehage Tel: 90125750

 

Med trivsel og glede er vi tilstede

VEDTEKTER FOR FISKÅTANGEN BARNEHAGE

 

1. Generelle opplysninger

Fiskåtangen barnehage eies og drives av Reidun Rødland.

Lokalene ligger i Konsul Wildsvei 20A.

Barnehagen er en heldagsbarnehage med plass til 18 barn i alderen 0 - 6 år. Personalet

består av to barnehagelærere, barne og ungdomsarbeider og assistenter.

 

2. Formål.

Barnehagen drives etter " Lov om barnehager". Formålet er å sikre barna gode utviklings-

og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

barnas behov for omsorg, lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig

utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet,

nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til

utrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er

forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og

utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal

utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi.

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide

alle former for diskriminering.

 

3. Åpningstider.

Åpningstidene er mandag til fredag fra 07.30 - 16.30 (45 t. pr uke).

Barnehagen har stengt i juli, samt stengt i jule - og påskeferien.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.

 

4. Samarbeidsutvalget.

Barnehagens Samarbeidsutvalg velges hvert år og består av 1 foreldrerepresentant, 1personal og eier.

Samarbeidsutvalget skal se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av Barnehageloven, disse vedtektene og barnehagens budsjett (jfr. bhg.lovens § 15).

 

5 Foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre.

 

6. Opptaksmyndighet/opptakskriterier.

Opptaket foretas av barnehageetaten. Dersom det melder seg flere enn

18 barn, skal opptaket skje etter følgende generelle vurderinger:

- det skal tas hensyn til gruppens sammensetning

- ønskelig med jevn fordeling av alder og kjønn

- barn med særlig behov skal prioriteres dersom de vil ha fordel av oppholdet.

- plassen beholdes til skolestart hvis ønskelig.

 

Eventuell klage ved inntak, skal rettes til barnehagekontoret.

 

Prioriteringsgrunnlag:

1. søsken

2. barn fra nærmiljøet

3. barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring

4. barn som har dårlige lekemuligheter og/eller små muligheter for samvær med andre barn

5. barn til enslige forsørgere

 

Søknadsfrist er 1. mars.

 

 

 

 

7. Måltider

Frokost 08:30 – 09:00

Barna får lunch i barnehagen (12:00)

Barna tar med 1 frukt hver dag, og niste og drikke på turdag.

 

8. Betaling

Betalingssatsene fastsettes av barnehageetaten etter statens retningslinjer. Satsene er

felles for private og kommunale barnehager i Kristiansand.

Det gis 30 % rabatt for ett søsken, og 50 % rabatt for søsken nr. to.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Fravær kvalifiserer ikke til

redusert foreldrebetaling.

Hvis betalingen ikke innfries, mister man barnehageplassen umiddelbart.

Angående gratis kjernetid og redusert betaling p.g.a. inntekt henvises til kommunens

nettside.

9. Ansvar

Personalet har ansvar for barna mens de er i barnehagen. Foreldre/foresatte har ansvar for

henting og bringing. Personalet tar ikke med barna i privatbiler, uten foreldres/foresattes

underskrift/samtykke.

Det tegnes kollektiv ulykkesforsikring for barna, som gjelder når de er i barnehagen.

 

10. Oppsigelse av plass

Dersom plassen skal sies opp midt i året, skal dette skje skriftlig. Foreldrebetalingen må,

hvis ikke plassen straks dekkes av andre, betales for inneværende måned og påfølgende

måned.

Oppsigelsestiden er 1 måned.

Eierne har en måneds oppsigelse overfor foreldrene.

 

11. Arealutnytting

Barnehagens areal pr barn er 4.2 kvadratmeter.( innendørs)

 

12. Internkontroll.

Barnehagen har innført innternkontroll.

 

13. Helseattest.

Før et barn begynner i barnehage, skal det leveres erklæring om barnets helse

(jfr.Barnehageloven § 22 ).

14. Politiattest.

Alle som blir ansatt skal vise politiatteset, i henhold til loven.

 

 

15. Dugnad.

Foreldre med barn i barnehagen plikter å delta på 5 timers dugnadsarbeid i året pr. barn. Det blir avholdt en fellesdugnad på våren, og de som ikke kan komme da, får oppgaver de kan gjøre på et annet tidspunkt. Datoen for dugnad, blir bestemt på

foreldremøtet etter jul.

 

 

16. Opplysningsplikt

Barnehagen har opplysningsplikt overfor barnevernet § 22 og bistandsplikt

overfor sosialtjenesten og kommunale helse og omsorgstjenester § 21.

 

 

Reidun Rødland

 

 

KONTAKT OSS

Konsul Wildsvei 20A

4621, Kristiansand

Tel: 90125750/41526064

FOLLOW US

Twitter

Google +

© Copyright 2015. All Rights Reserved.